Deltagelse fra udlandet

Når udenlandske deltagere ønsker at deltage i kaninhopkonkurrence i Danmark, så skal følgende steps følges:

 1. Find stævnet:
 1. De kan finde stævnet de ønsker at deltage i via oversigten over kommende stævner i kalenderen på Hopudvalget.dk
 1. Tilmelding:
 1. Fremgår der link til tilmelding via Tilmeldingssystemet, kan der direkte tilmeldes der med deltageroplysninger, kaniner og klasser. Under medlemsnummer skrives "0" og under forening vælges "Anden". For hver kanin udfyldes der under startnr. også bare "0" med mindre kaninen allerede er registreret i Hopregisteret med startnr. - i så tilfælde, så udfyldes kaninens startnr.
 2. Er der ikke tilmelding via Tilmeldingssystemet, så må resten håndteres manuelt - kontakt Hopudvalget.
 1. Registrering i Hopregisteret:
 1. Deltagerne kan selv registrere sig i Hopregisteret, når de er tilmeldt til et stævne, men det er arrangørens ansvar, at gøre de udenlandske deltagere opmærksom på, at de skal registrere sig, når man modtager en tilmelding fra en udenlandsk deltager.
 2. Det fungerer ikke på samme måde, som de danske hoppere gør, men ved at de skal udfylde oplysninger om deres kaniner og deres klasser i en speciel formular til formålet.
 3. Hvis ikke den udenlandske deltager allerede har en bruger til Hopregisteret, skal der oprettes en via: https://login.kaninhop.dk/createUser.php?lang=en
 4. Når brugeren er oprettet, modtages der en e-mail med et link til godkendelse af brugeren - det er vigtigt at følge det link, da der ikke kan logges ind før brugeren er godkendt - husk at tjekke spam-mappen, hvis ikke e-mailen kan findes
 5. Når der er 1-1½ uge til stævnet, skal deltageren gå ind og registrere deres deltagelse på http://hopregister.kaninhop.dk/foreign/ - dette skal gøres for hvert stævne der deltages i.
 6. Når deltageren registrerer sig, vil administratorerne på Hopregisteret modtage en e-mail, hvorefter de vil godkende registreringen, hvis alt er som det skal være - og derefter vil arrangøren få besked - så derfor, hvis man som arrangør ikke har fået besked om at en udenlandsk deltager er registreret korrekt, så kan de ikke deltage i stævnet.

English:
Participation from abroad

When foreign participants wish to participate in a rabbit hopping competition in Denmark, the following steps must be followed:

 1. Find the convention:
 1. You can find the event you want to participate in via the overview of upcoming events in the calendar at Hopudvalget.dk
 1. Registration for the event:
 1. If there is a link for registration via the registration system, you can register directly there with participant information, rabbits and classes. Under membership number ("Medlemsnr.") write "0" and under association ("Forening") select "Anden". For each rabbit, fill in under start no. ("Startnr.") also just "0" unless the rabbit is already registered in the Hopregister with start no. - in that case, fill in the rabbit's starting number.
 2. If there is no registration via the ?Tilmeldingssystem? for the event, the rest must be handled manually - contact Hopudvalget.
 1. Registration in the Hopregister:
 1. Participants can register themselves in the Hopregister, when they are registered for an event, but it is the responsibility of the organizer to make foreign participants aware that they must register when receiving a registration from a foreign participant.
 2. It does not work in the same way as the Danish jumpers do, but by filling in information about your rabbits and their classes in a special form for the purpose.
 3. If you do not already have a user for the Hopregister, please create one via: https://login.kaninhop.dk/createUser.php?lang=en
 4. Once the user is created, an e-mail is received with a link to approve the user - it is important to follow that link, as it is not possible to log in until the user is approved - remember to check the spam folder, if the e-mail can not be found
 5. When there is 1-1½ weeks to the event, the you must go in and register their participation at http://hopregister.kaninhop.dk/foreign/ - this must be done for each event attended.
 6. When the you register, the administrators at the Hopregister will receive an e-mail, after which they will approve the registration if everything is as it should be - and then the organizer will be notified - therefore, if the organizer have not been notified that a foreign participant is registered correctly, then they cannot participate in the event.
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.