Referat fra møde i Hopudvalget den 23. februar 2013Tilstedeværende: Lone Arildskov, Kirsten Bjerg, Aase Bjerner, Karen Frederiksen og Emilie Wismann

 1. Valg af referent
  Emilie er referent

 2. Hvem klarer hvilke opgaver – hvilke opgaver har vi?
  • Dommeruddannelse, ansvarlig: Aase
  • Championater, ansvarlig: Karen
  • Indhentning af pokaler til DM, ansvarlig: Kirsten
  • Udregning af pokaler til DM samt Årets Hopkanin
  • Dommerseminar
  • Formålsparagraffer – disse er rettet til og vil være at forefinde på hjemmesiden

 3. Hjemmesiden: Vi mangler "Ofte stillede spørgsmål" og "Hoparrangør hvad nu?"
  ”Ofte stillede spørgsmål” slettes fra hjemmesiden. Den er ikke blevet brugt de seneste år, og vi har ikke så mange genganger spørgsmål.
  Der vil snarest blive indsat en gennemgang af hvilke ting der er nødvendige i forhold til at arrangere stævner. Udover denne vil der blive lagt en pakkeliste ind, som foreninger kan vælge at bruge, hvis de vil være sikre på at huske alle vigtige ting i forbindelse med stævneafholdelse.

 4. Ændringer på DKs hjemmeside, efter vi har ændret højderne. Ændringer/forbedring af pjecen til download
  Pjecerne på DKs hjemmeside er ikke opdateret jf. de nye højdeændringer og indførelse af mini-klasse. Pjecen er ellers ganske fin. Der er henvisning til hjemmesiden, således at folk kan orientere sig nærmere om eksempelvis træningssteder herigennem.
  Lone skriver til den ansvarlige for DKs hjemmeside og får indført ændringerne.

 5. Videoer fra dommerseminar + kommentarer
  Alle i Hopudvalget har skrevet kommentarer til ”korrektionsvideoer”. Rasmus sørger for videre forløb. Planen er at nogle/de mest karakteristiske skal være at finde på hjemmesiden med tilhørende kommentarer. Så de på denne måde, eventuelt kan være til hjælp i tvivlstilfælde omkring bedømmelsen.

 6. DM 2013 – vandrepokaler
  Kirsten skriver ud til de mennesker, der i øjeblikket har vandrepokalerne, så disse kan komme med til DM og uddeles på ny. Pladen til Årets Hopkanin er bestilt.

 7. Indkommen post fra sidst
  • Mulighed for at åbne en klasse på dagen fx for de 5 bedste fra en tidligere klasse. Dette er desværre ikke en mulighed, da det strider i mod vores regelsæt.
  • Afholdelse af klubmesterskaber, hvor der kun er deltagelse af klubbens medlemmer. Dette er ikke mulighed så længe stævnerne er officielle, således at der stadig kan uddeles pinde/point, da det strider imod reglerne. Det dog altid en mulighed at afholde et lukket ”uofficielt” klubmesterskab.
  • Kontaktoplysninger på dommere kan indhentes ved at skrive til Aase eller Rasmus. Dette stå nu også på hjemmesiden under dommeroversigten.

 8. Forkert opsatte spring/væltede spring under gennemløb
  Dette har været diskuteret tidligere, men er endnu ikke en del af regelsættet. Det er dog et ønske at det skal det være i fremtiden. Problematikken er at hvis en kanin hopper et forkert opsat/nedrevet (fx ved vindstød), så har dette ikke talt med i bedømmelsen, og det er vurderet til i nogle tilfælde at give en uretmæssig fordel for ekvipagen i forhold til de andre deltagere.
  Man kan indtil dommerseminar 2013 vælge at dømme klasser efter følgende ændring. Det er dog vigtigt at hele klassen, dømmes på samme måde.
  ”Hvis et spring er sat forkert op eller ryger ned midt i et gennemløb, stoppes tiden og springet sættes op på ny. Hvis dette ikke er en mulighed fx hvis det vil være en forstyrrelse for ekvipagen eller at springet allerede er forceret, hoppes springet "om" efter gennemløbet er slut. Ved ”omhop” af enkeltspring kan man vælge at tage det foregående spring med for at få et bedre flow. Dette spring vil dog ikke tælle fejl ved eventuel nedrivning. Der kan ved "omhop" af de spring, der ikke var (korrekt) opsatte, tages korrektioner, men de vil tælle med i samlede antal korrektioner, og kan derfor udløse korrektionsfejl, hvis der er dømt korrektioner i forvejen."
  På dommerseminar vil ændringen tages op og diskuteres, for at finde frem til, hvordan den har fungeret i praksis.

 9. Opsummering på hvad pengene fra startnumre skal bruges til
  Der er oprettet en bankkonto separat til penge for betaling af startnumre. De penge der kommer ind der, vil som udgangspunkt blive brugt på hoprelaterede aktiviteter som fx afholdelse af dommerseminar. Da ingen udvalg har fuldstændig råderet over deres egne konti, vil dette også være gældende for Hopudvalget. Udbetaling af penge fra konto vil derfor foregå gennem DK.

 10. Årets Hopkanin – eventuelt ændring af uddeling
  Der er tidligere nedsat et udvalg, der havde til opgave at udvikle et nyt system omkring uddeling af Året Hopkanin. Da vi ikke har hørt nærmere fra dem, går vi ud fra, at der ikke er yderligere forslag til ændringer. Året Hopkanin fortsætter derfor med at blive uddelt som det plejer i fremtiden.

 11. Championater hvordan – hvem?
  Førere til kaniner, der har opnået championat siden sidste gang de blev uddelt, kan skrive til Karen. Et championat koster 10 kr. (for udprint og laminering) og de vil blive uddelt i forbindelse med DM 2013.

 12. Manglende sammenhæng ml. aspirant dømmer 10 i en klasse men 40 i et heat
  Vi ønsker at vores aspiranter får så meget erfaring som muligt inden de består dommerprøven, og kommer ud som færdige dommere. Derfor vil der pr. 1. oktober 2013 være følgende ændringer i reglerne:
  • Man kan ikke være aspirant i ikke-elite-højde/længde (dette har aldrig været en mulighed, men det står desværre ikke direkte i regelsættet)
  • Der skal være mindst 20 deltagere i en klasse, før man kan være aspirant. Undtagelsen kan være elite-klassen.

 13. Foreningslederpris
  Vi har et forslag til en kandidat til denne pris. Vi føler at vores kandidat har været med til at gøre en forskel, for sin forening og kaninhop generelt på en yderst positiv måde. Indstillingen er afsendt.

 14. Beretning til Repræsentantskabsmødet
  Hvad er der sket i årets løb? Kort brainstorm. Kirsten skriver et oplæg, der vil fremføres på repræsentantskabsmødet.

 15. DM reglerne – revidering
  Er i orden og at forefinde online.

 16. Orientering om køb af startnumre på nettet
  Kirsten har de sidste fysiske startbøger. Vi forventer, at de sidste vil være udsolgt i løbet af april/maj, hvorefter der udelukkende vil blive solgt digitale startnumre. Der kommer nærmere information omkring hvordan man gør dette i tidsskriftet og hjemmesiden senest i april. Her er det vigtigt at bestille numre lidt inden at man skal starte stævne første gang, da man først får tildelt et nummer efter at pengene er gået ind på kontoen. Det er stadig sådan at foreningerne kan købe en række startnumre, som de kan sælge til deres medlemmer, som det var muligt med startbøgerne tidligere. Al teknisk omkring det nye startnummersystem er oppe at køre.

 17. Dommerseminar
  Der afvikles dommerseminar d. 31. august 2013 samt hopudvalgsmøde d. 1. september 2013. Hvis man har noget, man føler skal diskuteres kan forslag sendes til Hopudvalget. Punkter der i hvert fald vil blive diskuteret er: korrektioner, de nye klasseinddelinger, dommeruddannelse, afskaffelse af tidsfejl, fejlopsatte spring, staldnavne.

 18. Registrering af hopansvarlige i alle foreninger
  Lone skriver til Kaj Mikkelsen og undersøger om der findes hopansvarlige i hver forening. De skal inviteres til dommerseminar Lone skriver til alle lokalforeninger.

 19. Fødselsdato på kaniner
  Vi har oplevet at der er ændret uforholdsmæssigt meget på en fødselsdato, så det kunne være muligt at stille til start tidligere med sin kanin. Vi vil derfor gerne have lukket den mulighed for at man selv kan ændre fødselsdatoen på sin kanin, når denne først er tastet ind. Hvis man så har tastet noget forkert, må man skrive til administrator for at få det ændret.

 20. Staldnavne
  Vi laver et oplæg til dommerseminar. Det kommer til at ligne dette:
  Kravet for at oprette et staldnavn i Hopregisteret er at en kanin avlet i din stald har stillet til start ved et stævne. Navnet vil derfor gælde med tilbagevirkende kraft. Desuden skal du selv have stillet til start ved 10 forskellige stævner. Et eksisterende staldnavn kan ikke genbruges. Et staldnavn kan godt have 2 deles af flere personer.
  Disse regler går udelukkende på at få sin hopstald officielt registreret i hopregistret, da vi ønsker at de stalde, der står her, er aktive. Der er ikke regler for om man vil navngive sin kanin efter andre stalde. Man er velkommen til at give sin kanin et staldnavn fra fx en avlsstald.

 21. Staldstafetten
  Hopudvalget vil høre Tine Hygom og Maria B. Jensen, om de kunne tænke sig at skrive et indlæg til staldstafetten. Aase tager kontakt til dem.
  Der kører 2 stafetter og 1 fra udvalget.
  Kirsten har liste over navne med potentielle skribenter.

 22. Mobning
  Der findes mobning. Både på og udenfor banen. Vi vil minde om man kan sende folk hjem ved usportslig optræden.

 23. Evt.
  • Vejledning til indsendelse er opdateret. Det er vigtigt at understrege at kun de hopansvarlige i hver forening må sende ind til hopkalenderen.
  • Årets hopkanin: Kirsten skriver til de 5 bedste om de vil sende et billede af sig selv og kaninen ind. Dette vil blive offentliggjort i tidsskriftet.
  • Mail fra Tjekkiet omkring ”europamesterskab” og hoplejr i Tjekkiet. Kirsten formulerer svar.
  • Nordvestfyn vil gerne holde krogede klasser samt længdehop som Fynsmesterskaber i sensommeren.
  • I udvalget skal vi være opmærksomme på, hvordan vi agerer på de sociale medier. Det skal dog samtidig siges at ethvert medlem har lov til deres egen mening.

Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.